Darmowa dostawa od 99,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka prywatności (RODO)

Polityka prywatności ( RODO )
Poniższa strona zawiera wszystkie informacje związane z ochroną danych osobowych gromadzonych pod adresem www.domogrodimy.pl

Artykuł 1. Zasady ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa OD Sp. z o.o. Przeworsk ul. Marii Konopnickiej 15, 37-200 Przeworsk; Sąd Rejonowy dla m.st. Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy; KRS nr: 0000659215, Regon: 366368340, NIP: 7941822933; Kapitał Zakładowy 755 000,00 zł opłacony w całości.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając email na adres biuro@grupaod.pl lub na adres Mokra 119, 37-565 Roźwienica.
 3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 4. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Osoby odwiedzające strony Administratora www.bamete.com, www.domogrodimy.pl, www.mojatrampolina.pl, www.zabawkowyszal.pl, www.jumpi.pl, www.angel-chairs.com, www.grupaod.pl mogą przeglądać treści bez podawania danych osobowych.

Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „GDPR”) w celu:

  1. Zarządzania zakupami dokonanymi w sklepach:
   • www.bamete.com
   • www.domogrodimy.pl
   • www.mojatrampolina.pl

   w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy produktów lub w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących powyższych zagadnień. Twoje dane osobowe są nam także potrzebne do zarządzania Twoimi płatnościami oraz przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych, dotyczących zamówionych przez Ciebie produktów.
   Twoje dane posłużą nam również do identyfikacji i weryfikacji, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online; potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi; a także sprawdzić Twoją historię płatności i wiarygodności kredytowej, aby zaproponować Ci różne formy płatności.
  2. korzystania z usługi newsletter, obejmującej przesyłanie informacji handlowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR);
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być, w zależności od przypadku, niemożność zrealizowania zamówienia zgodnie z umową zamieszczoną w Regulaminie.
  4. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.
 2. Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają Twój adres; agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień; magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia; firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności; banki w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności ratalnej (w przypadku zakupu na raty); biuro rachunkowe, które zajmuje się dokumentacją księgową; oraz firmy windykacyjne.
 3. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak jesteś naszym klientem, lub do momentu otrzymania informacji z prośbą o usunięcie danych wynikającej z prawa do bycia zapomnianym, z wyłączeniem wyjątków wyszczególnionych w Artykule 4 punkcie 3.

Artykuł 3. Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
  2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z
   • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane do realizacji umowy zawartej na warunkach określonych w Regulaminie
 3. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
  • dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
  • informacje na temat płatności i historię płatności;
  • informacje o zakupie ratalnym (jeśli dotyczą);
  • informacje na temat zamówień.
 4. Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają Twój adres; agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień; magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia; firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności; banki w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności ratalnej (w przypadku zakupu na raty); biuro rachunkowe, które zajmuje się dokumentacją księgową oraz firmy windykacyjne.
 5. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. ING Bank Śląski S.A.
  2. Twisto Polska sp. z o.o.
 7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak jesteś naszym klientem, lub do momentu otrzymania informacji z prośbą o usunięcie danych wynikającej z prawa do bycia zapomnianym, z wyłączeniem wyjątków wyszczególnionych w Artykule 4 punkcie 3.
 8. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 9. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 10. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 11. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Artykuł 4. Twoje prawa wynikające z RODO

 1. W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres biuro@grupaod.pl lub na adres Mokra 119, 37-565 Roźwienica.
 2. Masz prawo do otrzymania kopi swoich danych, przesłanej w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie. Kopię danych możemy przesłać bezpośrednio do podmiotu wskazanego przez Ciebie.
 3. Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych z wyjątkiem sytuacji w których:
  • masz niezakończone postępowanie z pracownikami naszego sklepu internetowego;
  • dokonałeś zamówienia w naszym sklepie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
  • masz wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności
  • jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałeś z naszych usług w niewłaściwy sposób;
  • Twój wniosek kredytowy został odrzucony w ciągu ostatnich trzech miesięcy;
  • jeśli dokonałeś jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.
 4. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes współadministratorów. Wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.
 5. Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów. Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
  • wykonując instrukcję zawartą w każdej takiej wiadomości e-mail;
  • edytując ustawienia swojego konta na stronie WWW
 6. Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
  • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu współadministratorów, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
  • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
  • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
  • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
 7. Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

domogrodimy.pl Reviews with ekomi-pl.com pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel